Mastercourse Amsterdam SOLT.E.A.M

Artikel 1. Overeenkomst
In de overeenkomst worden tenminste geregeld de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot:

  • Aard, vorm, omvang en duur van de werkzaamheden
  • Verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid
  • Prijs en betalingswijzen

Artikel 2. Betalingsverplichtingen
Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient deelnemer te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.
Deelnemer zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is, aan SOLT.E.A.M een vertragingsrente verschuldigd zijn van 10% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de deelnemer met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van SOLT.E.A.M als het een termijnbetaling betreft het nog open staande bedrag direct op te eisen. Deelnemer zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter inning van de niet betaalde vergoedingen, verschuldigd zijn, alsook de gederfde rente.

Artikel 3. Staking werkzaamheden, opschorting en ontbinding overeenkomst
Indien deelnemer niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, behoudt SOLT.E.A.M zich het recht voor per onmiddellijk haar werkzaamheden te staken en deze op te schorten tot een door SOLT.E.A.M aan te geven datum.
SOLT.E.A.M heeft voorts het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, indien de deelnemer in verzuim is. Alsdan is SOLT.E.A.M niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 4. Annulering
Deelnemer is bevoegd de aanmelding te annuleren bij aangetekende brief en voor aanvang van de cursus.
Geschiedt annulering meer dan een maand voor aanvang van de cursus, dan is deelnemer 25% van de opdrachtsom verschuldigd als vergoeding voor door SOLT.E.A.M gederfde inkomsten en geleden verliezen.
Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de cursus is deelnemer aan SOLT.E.A.M de volledige cursussom verschuldigd.
SOLT.E.A.M is, zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd een cursus uit te stellen of af te gelasten als er te weinig inschrijvingen zijn (dit ter bepaling door SOLT.E.A.M) en/of wanneer bijzondere omstandigheden zich voordoen. Bij onvoldoende deelname vervalt de cursus. Het volledige cursusgeld wordt dan terugbetaald.

Artikel 5. Overmacht
Indien het nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in de overeenkomst door omstandigheden buiten de invloedssfeer van deelnemer en SOLT.E.A.M wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt, dienen partijen in redelijkheid vast te stellen of het nakomen van de verplichtingen tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is.
Indien vastgesteld wordt dat nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk is, heeft zowel deelnemer als SOLT.E.A.M het recht de overeenkomst per schrijven te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is. Deelnemer vergoedt aan SOLT.E.A.M dat deel van de totale opdrachtsom, dat in overeenstemming is met de tot dan door SOLT.E.A.M geleverde diensten.

Artikel 6. Auteursrecht
SOLT.E.A.M behoudt de in de Auteurswet 1912 vermelde rechten en andere copyrights van het bij de scholing gebruikte materiaal. SOLT.E.A.M is eigenaar van alle in het kader van de opdracht ontwikkelde leerplannen, elementen en leer- en hulpmiddelen. Deelnemer onthoudt zich van het ter beschikking stellen aan derden, verkopen, in gebruik geven, verveelvoudigen en/of verspreiden van voornoemd materiaal.

Artikel 7. Toepasselijk recht/ geschillen
Op alle door SOLT.E.A.M te sluiten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan omtrent de uitleg van deze voorwaarden of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden door de bevoegde rechter in het arrondissement Tongeren, België beslecht.
Attentie: wanneer bij overmachtsituaties (bijv. om medische redenen) de training geen doorgang kan vinden, wordt u daarvan z.s.m. op de hoogte gesteld. De weggevallen workshop wordt OF later ingehaald OF door een trainer van gelijk niveau ingevuld (zonder restitutie van kosten).

Het auteursrecht op inhoud en vorm van de Mastercourse wordt uitdrukkelijk uitgeoefend door Louis Cauffman.

Translate »

Login to your Account